Inwoners

Inwoners uit Aalburg hebben recht op een goed bestuur en een goede relatie met het bestuur en het daarbij behorende ambtelijke apparaat. Continu moet er geïnvesteerd worden in wisselwerking tussen bestuur (en ambtelijk apparaat) en inwoners, hetgeen ook moet leiden tot een optimale dienstverlening. Ideaalburg wil de bestuurskracht vergroten en brengt dit tot uitdrukking door aandacht te besteden aan thema’s als een goed functionerende (duale) democratie, een bestuur dat burgers mogelijkheden voor beïnvloeding, participatie en samenspraak biedt, een bestuur dat belangen transparant afweegt en een bestuur dat verantwoording aflegt aan zijn burgers. Daarnaast wil Ideaalburg de bestuurskracht vergroten door samenwerking binnen het land van Heusden en Altena.

↑ naar boven

Daadkracht

Daadkracht is het uitgangspunt voor Ideaalburg als het gaat om veiligheid. De zorg voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Snel anticiperen op problemen of de dreiging ervan maakt dat we op maat gesneden beleid willen hebben. Ideaalburg zal onder andere inzetten op de onderstaande punten;

↑ naar boven

Economie

Economie, ondernemersschap, werk en inkomen. Een gemeenschap heeft altijd profijt bij een goed draaiende economie en daarom wil Ideaalburg alle belanghebbenden ondersteunen en prikkelen met nieuwe ideeën.

Ideaalburg ziet veel kansen bij een regionale samenwerking binnen het land van Heusden en Altena, waarbij de lokale economie en regionale economie elkaar dienen aan te vullen.

Om de lokale ondernemers te behouden wil Ideaalburg meer initiatieven ontplooien om enerzijds de onderlinge samenwerking tussen ondernemers te vergroten en anderzijds de samenwerking met de gemeente te verbeteren. Het is mogelijk een krachtigere levendige economie te bereiken door meer in te spelen op onze kenmerken en kwaliteiten. De handelsgeest in Aalburg waarbij de agrarische sector en ambulante handel domineren, maar door de economische ontwikkelingen ook steeds lastiger het hoofd boven water kunnen houden, noopt ons tot verandering.

↑ naar boven

Alertheid

Alertheid is essentieel als wij denken aan ons Milieu.

Ideaalburg streeft er naar een actieve bijdrage te willen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het leveren van een bijdrage aan een duurzame gemeente. Zo wil Ideaalburg maatregelen nemen om op lokaal niveau de uitstoot van CO2 terug te dringen. M.b.v. een gemeentelijk uitvoeringsprogramma wil Ideaalburg jaarlijks acties initiëren, waarbij nadrukkelijk samenwerking met de buurgemeenten gezocht zal worden. Alertheid vragen wij ook van onze inwoners om binnen hun eigen leefomgeving bewust om te gaan met energie en afval.

Acties hierbij zijn: ↑ naar boven

Ambities

Ambities op het gebied van sport, recreatie en cultuur wil Ideaalburg ook realiseren. De ambities die Ideaalburg nastreeft zijn gebaseerd om Aalburg aantrekkelijk te maken/ te behouden om te wonen of te bezoeken.

Goede sportvoorzieningen en sociaal-culturele accommodaties stellen onze inwoners in staat tot de beoefening van allerlei sporten en het ontplooien van ontspannende activiteiten, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het welbevinden van onze inwoners, alsmede de sociale cohesie. Dit zijn idealen die kenmerkend zijn voor Ideaalburg.

↑ naar boven

Leefbaarheid

Leefbaarheid binnen alle dorpen is het ideale plaatje voor ons. Het verenigingsleven, speelgelegenheden en voorzieningen zijn essentieel voor de leefbaarheid. Naast deze voorzieningen is het van belang structureel geld beschikbaar te stellen voor het vergroten van de leefbaarheid door het in stand willen houden van de dorpshuizen. De dorpsontwikkelingsplannen hebben aangetoond dat de dorpshuizen essentieel zijn en er veel gebruik van wordt gemaakt.

↑ naar boven

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is in toenemende mate een zorgpunt voor onze gemeente. Het waarborgen van de bereikbaarheid en het verder optimaliseren hiervan vraagt continu aandacht.

Het stimuleren van gebruik maken openbaar vervoer (waaronder ook de buurtbus en de deeltaxi) of van de fiets vraagt om een actueel verkeers- en vervoerplan.

↑ naar boven

Uitermate zorgvuldigheid

Uitermate zorgvuldigheid streven wij na voor ons onderwijs. Onze kinderen vormen ons kapitaal en de basisscholen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid binnen de dorpen. Ideaalburg vindt het een verantwoordelijkheid van de gemeente om de ontwikkelingen hieromtrent goed te begeleiden. Een goede uitvoering van de Voor en Vroegschoolse Educatie, peuterspeelzaalwerk en een lokaal educatieve agenda zijn hier voorbeelden van.

↑ naar boven

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ideaalburg streeft naar een doelmatige benutting en duurzame inrichting van de beschikbare ruimte, die past binnen enerzijds de gemeentelijke uitgangspunten (toekomstvisie, bestemmingsplannen, bouwverordening) en anderzijds binnen het ruimtelijk beleid van hogere overheden. Het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een gedifferentieerd aanbod van woningen (sociale huur, koop en zorg) behoort eveneens tot een taak waar de gemeente een leidende rol in moet vervullen. Naast deze plannen hebben wij ook nog een aantal specifieke Idealen.

↑ naar boven

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is het laatste thema van ons programma maar wel één van de belangrijkste.

De gemeente heeft de regie op het gebied van gezondheidsbeleid en Ideaalburg streeft ernaar om vooral door middel van preventieve maatregelen haar burgers in goede gezondheid te laten leven. De integrale aanpak van het lokale gezondheidsbeleid richt zich primair op de factoren leefstijl, fysieke en sociale omgeving.

De Wmo gaat er van uit dat mensen zelfredzaam (moeten) zijn en daar waar mensen dat niet zijn, mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Ideaalburg streeft naar een Aalburg waar iedereen zoveel mogelijk zijn leven vorm kan geven naar eigen inzicht en waar men zoveel mogelijk zelfredzaam is. Dit moet gestalte krijgen door de 9 prestatie velden te voorzien van meetbare doelen. Een aantal speerpunten van Ideaalburg hierin is

↑ naar boven